Web
menuleft
     
  เป้าประสงค์
  1.   นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม
  2.   นักศึกษาและบุคลากรได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพจากบุคลากรวิชาชีพ
  3.   มีมาตรฐานด้านระบบการบริหารงานและบริการ
กลยุทธ์
  1.   ส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน
  2.   ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากรโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
  3.   พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
  4.   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  5.   ทำการวิจัยหรือสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอย่างต่อเนื่อง    
 
     
 
บุคลากร 
 
   
     
     
Web