Web
menuleft
   
 
เกียวกับศูนย์สุขภาพ       
   ประวัติความเป็นมา
          ศูนย์สุขภาพ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เฝ้าระวังและดูแลรักษาบุคลากรเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศูนย์สุขภาพได้รับการพัฒนามาจากห้องพยาบาลของสถาบันราชภัฏเชียงรายหลังจากที่ได้เปลี่ยนสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงปรับเปลี่ยนเป็นโครงการจัดตั้ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซึ่งได้เริ่มเปิด ให้บริการในเดือนมิถุนายน
 2544 และใน    ปี 2546   ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันปรัชญาและปณิธาส่งเสริมสุขภาพ
ตนเองและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
       ศูนย์สุขภาพ เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจในการส่งเสริมสุขภาพตน เองและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
  1.  ส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  2.  ให้การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
  3.  พัฒนาระบบการให้บริการด้านต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
  4.  เผยแพร่ความรู้วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน
  5.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
  6.  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
  1.  ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน
  2.  ให้บริการตรวจ-รักษาโรคเบื้องต้นโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
  3.  พัฒนาระบบการบริหารงานและบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   
Web